اختلافاتی با مقیاس و پیچیدگی های قابل توجه نیازمند چندین وکیل (یا دفتر حقوقی) با تخصص های ویژه و از حوزه های مختلف قضایی است که هریک مسئولیت راهبرد بخشی کوچکی از دعوای بزرگ تر را بر عهده می گیرند. در چنین شرایطی ما می توانیم به شما در شناسایی و استخدام بهترین متخصص ها برای مدیریت همه جانبه اختلاف مورد نظر کمک کنیم. بسیارمهم است که تعامل و همکاری بین وکلا مطابق با استراتژی کلی مدیریت اختلاف هدایت شده و صورت پذیرد.