ما به شما کمک می کنیم تا ساختار تجاری خود را برای شناسایی ریسک های احتمالی ارزیابی کنید و با ارائه مشاوره های لازم به شما کمک خواهیم کرد تا آنها را به درستی مدیریت کنید. راهکار های ما برای انجام این کار عبارتند از:

  • پشتیبانی شما در مذاکرات برای ایجاد ترتیبات تجاری جدید با ارائه مشاوره به موقع در کلیه امور قراردادی از جمله ریسک ها، liabilities و سازوکارهای حل اختلاف
  • کمک به شما در ارزیابی چیدمان های تجاری فعلی برای شناسایی ریسک و مسئولیت های احتمالی و ارائه مشاوره برای کاهش و مدیریت آنها