در هنگام وقوع یک اختلاف واقعی و یا شناسایی یک اختلاف احتمالی، به شما کمک می کنیم تا موارد نهایی وعوامل مؤثر را شناسایی کرده، نتایج را تعریف و احتمالات را ارزیابی کنید. ما سپس یک استراتژی مدیریت اختلاف در اختیارتان قرار می دهیم که به شما کمک کند تا تصمیمات خود را بر اساس قضاوت های حرفه ای اتخاذ کنید.