هنگام خرید وفروش یک کسب و کار، در این زمینه ها به شما مشاوره خواهیم داد:

  • Due Diligence در ارزیابی کسب و کار و طی دوره معامله
  • مذاکره در مورد پیشنهادات خرید، فروش و LOI
  • ساختار دهی معامله (سهام یا دارایی)
  • گزارش، مشاوره و تهیه نظرات قانونی لازم