ما موکلین را در مورد اختلافاتی که به داوری ارجاع داده می شوند در مقابل دادگاه های داوری مختلف از جمله PCA ،LCIA وICC نمایندگی خواهیم کرد.