ما دادخواهی در اختلافات مربوط به قرارداد، اختلافات مشاركتی، اختلافات سهامداران و شرکتی، اختلافات تجاری و همچنین بازبينی قضايی درمورد تصميمات مربوط به پرونده های مهاجرت در دادگاه فدرال را انجام می دهیم.