ما می توانیم به شما در زمینه compliance موقت(Ad-hoc) یا سیستماتیک مشاوره دهیم. خدمات ما در این زمینه به شما کمک می کند تا ریسک ها و مسئولیت ها را فعالانه شناسایی نموده و راهکارهایی برای مقابله ، کاهش و پیشگیری از آنها طراحی و اجرا کنید. ما در قوانین تحریم ها و سازوکارهای پیمایشی برای آنها تخصص ویژه داریم.