به شما کمک می کنیم تا بهترین وسیله حقوقی را برای اهداف تجاری خود ثبت، ساختار سازی و مدیریت کنید. برخی از خدمات ما در این زمینه:

  • ثبت شرکت (یا تجارت) در تمامی حوزه های قضایی کانادا
  • تدوین قرارداد بین سهامداران ، مشارکت ، سرمایه گذاری مشترک و سایر موافقت نامه ها و قراردادهای اتحاد تجاری استراتژیک
  • تدوین اساسنامه ، آئین نامه ، سیاست های حاکم وسایر اسناد مدیریت شرکتی (Corporate Governance)
  • ساختار سازی برای جانشینی مدیریت ودستمزد های اجرایی؛
  • مدیریت ارتباط با سهامدار