در پانزدهمین قسمت از فصل کانادایی و در ادامه قسمت چهاردهم، مجددا به بررسی قضایی تعدادی از پرونده های جالب و آموزنده اداره مهاجرت می پردازیم.