فهرست لحظات کلیدی ویدیو

01:13 | پرونده عمر علیه کانادا با موضوع Study Permit

02:30 | پرونده مونتزا علیه کانادا با موضوع Study Permit

05:26 | پرونده جین علیه کانادا با موضوع Work Permit 08:39 | پرونده محمود زاده علیه کانادا با موضوع برنامه خود اشتغالی فدرال


در این قسمت از فصل کانادایی به بازبینی تعدادی از پرونده های قضایی اداره مهاجرت در دو ماه گذشته می پردازیم. در ادامه این قسمت با ما همراه باشید.