فهرست لحظات کلیدی ویدیو

03:12 | راهکارهای قانونی برای حفظ رقابت در بازار کانادا
03:57 | روش‌های بازاریابی فریبنده در بازار کانادا


در شانزدهمین قسمت از فصل کانادایی به رقابت در بازار کانادا و راهکارهای حقوقی مقابله با ضدرقابت‌ها در این بازار می‌پردازیم.