فهرست لحظات کلیدی ویدیو

01:06 | پرونده خارود علیه دولت کانادا با موضوع Work Permit

04:00 | پرونده صفار زاده علیه کانادا با موضوع برنامه خود اشتغالی فدرال

05:24 | پرونده تکان علیه کانادا با موضوع برنامه خود اشتغالی فدرال

07:20 | پرونده پنتر علیه کانادا با موضوع Study Permit

09:23 | بررسی مفهوم اصطلاح Honest Misrepresentation


در پانزدهمین قسمت از فصل کانادایی و در ادامه قسمت چهاردهم، مجددا به بررسی قضایی تعدادی از پرونده های جالب و آموزنده اداره مهاجرت می پردازیم.