فهرست لحظات کلیدی ویدیو

03:42 | نحوه عملکرد اکسپرس انتری

05:49 | زیر شاخه‌های  اکسپرس انتری

06:21 | شاخه Canadian Express Class و پیش نیازهای آن

 07:39 | شاخه Federal Skilled Worker Program و پیش نیازهای آن

 08:36 | شاخه Federal Skilled Trades Program و پیش نیازهای آن

09:44 | نحوه محاسبه امتیاز در اکسپرس انتری

14:55 | مراحل پیش رو پس از واجد شرایط شدن در اکسپرس انتری


این قسمت از فصل کانادایی به محبوب‌ترین برنامه مهاجرت به کانادا، یعنی برنامه Express Entry تعلق دارد.