انتاریو 21500 نامزد برای برنامه استانی نامزد خود (PNP) در سال 2024 دریافت کرده است.

این تعداد نشان دهنده افزایش 5000 نامزدی نسبت به 16500 نامزدی در سال 2023 است.

افزایش تخصیص انتاریو به دنبال نشست نوامبر گذشته فدراسیون وزرای مسئول مهاجرت (FMRI) است که در آن وزرای مهاجرت از هر استان و قلمرو کانادا با وزیر مهاجرت فدرال مارک میلر ملاقات کردند تا در مورد چگونگی تأثیر مهاجرت بر حوزه قضایی آنها صحبت کنند.

هر استان و منطقه (به استثنای کبک و نوناووت) سالانه یک نامزدی برای PNP خود از پناهندگان مهاجرت و شهروندی کانادا (IRCC) دریافت می کند، اگرچه همه استان ها تخصیص های خود را عمومی نمی کنند.

افزایش تخصیص در سال جاری دور از انتظار نیست. در نشست نوامبر FMRI استان ها و مناطق خواستار افزایش کنترل بر نامزدی استانی و تخصیص بیشتر شدند. این در تعداد ساکنان دائم کانادا از طریق PNP در سال 2024 منعکس شده است. طبق برنامه سطوح مهاجرت فدرال، 110000 مقیم دائم جدید از طریق PNP مهاجرت خواهند کرد که تعداد بیشتری از برنامه اکسپرس انتری فدرال است.

در جلسه مشابهی در مارس 2023، FMRI یک برنامه چند ساله برای تخصیص PNP را تأیید کرد تا استان ها بتوانند زیرساخت های محلی را بهتر برنامه ریزی کنند که نیازهای جمعیت موجود و تازه واردان را پشتیبانی کند. انتاریو هیچ اطلاعیه ای در مورد تخصیص های خیالی برای دو سال آینده نداده است.