طبق به‌روزرسانی رسمی جدید IRCC، آزمون زبان انگلیسی آزمون پیرسون (PTE Core) از شرکت Pearson Canada اکنون برای مهاجرت به کانادا قابل قبول است و از 30 ژانویه 2024 اجرا می‌شود.

علاوه بر این، اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا اکنون نسخه های الکترونیکی نتایج آزمون زبان را نیز می پذیرد.

با این حال، PTE Core برای ویزای تحصیلی کانادا یا مجوز تحت جریان مستقیم دانشجویی (SDS) قابل قبول نخواهد بود.

خوانندگان اغلب این را با آزمون آکادمیک PTE برای مجوز تحصیل یا ویزا SDS (جریان مستقیم دانشجویی) اشتباه می گیرند. با این حال، PTE Core فقط برای برنامه های اقامت دائم و مهاجرت اقتصادی در دسترس است.

Simple PTE Academic از تاریخ 10 آگوست 2023 برای ویزای تحصیلی SDS و مجوزهای آن به همراه سه آزمون جدید مهارت انگلیسی همچنان معتبر است.

برنامه‌های اقتصادی شامل دسته‌های اکسپرس انتری، برنامه‌های نامزد استانی (PNPs)، Caregivers, Agri-Food Pilot, Rural and Northern Immigration Pilot (RNIP)، پروژه مسیرهای تحرک اقتصادی (EMPP)، برنامه مهاجرت اقیانوس اطلس، کارگران ماهر کبک، و کلاس تجاری است.
نتایج آزمون با استفاده از وب‌سایت گزارش امتیاز آنلاین پیرسون (SRW) تأیید می‌شود.

نمودار معادل زبان برای PTE Core:
سطوح معیار زبان کانادایی (CLB) برای مهاجرت به کانادا برای ارزیابی صلاحیت زبان انگلیسی استفاده می شود.در زیر سطوح رسمی IRCC CLB برای آزمون جدید زبان اصلی PTE آمده است:

SpeakingListeningWritingReadingCLB level
89-9089-909088-9910
84-8882-8888-8978-879
76-8371-8179-8769-778
68-7560-7069-7860-687
59-6750-5960-6851-596
51-5839-4951-5942-505
42-5028-3841-5033-414
34-4118-2732-4024-323

منبع خبر