Express Entry که به متقاضیان اجازه می داد به علت COVID ظرف ۹۰ روز اقدام کنند، به ۶۰ روز بازگردانده شده است.نامزدهای Express Entry بار دیگر از تاریخ دریافت دعوتنامه خود برای ارسال درخواست،۶۰ روز فرصت خواهند داشت.