در سه ماهه اول سال 2024، کانادا پذیرای 121620 مقیم دائم جدید بود که از این تعداد 52720 نفر به انتاریو و تنها 17745 نفر به بریتیش کلمبیا آمدند.
اگرچه سه ماهه اول برای رسیدن به نتیجه خیلی زود است، اما این عدد در سه ماهه اول سال 2023 به 145495 رسید.

اما می توان گفت که مهاجرت به کانادا نسبت به سال گذشته حداقل در ابتدای سال 2024 کاهش یافته است. با این حال، این اعداد در مقایسه با سه ماهه اول سال 2022، که طی آن کشور پذیرای 113805 مهاجر دائمی جدید بود، بیشتر است.

سالاقامت دائم جدید سه ماهه اولاهداف سالانه مهاجرت
2024121,620485,000
2023145,495465,000
2022113,805431,645
202170,495401,000
202069,140341,000
201965,955330,800
201880,005310,000
201772,835300,000
201686,235300,000
201551,125260000 تا 285000
پذیرش های جدید اقامت دائم در سه ماهه اول و برنامه سالانه سطوح مهاجرت

علاوه بر این، در مجموع 135291 مجوز و ویزا برای مقیم دائم از ژانویه تا مارس صادر شده است.

این تعداد در این ماهها در سال 2023، 156272 نفر بوده است. 36635 مقیم دائم جدید تحت بزرگترین دسته اقتصادی فدرال مهاجرت، سیستم اکسپرس انتری، پذیرفته شده اند. این 6 درصد بیشتر از تعداد شرکت کنندگان اقامت دائم در سه ماهه اول سال 2023، یعنی 34555 است.