در بحبوحه افزایش تعداد ساکنان موقت و عدم وجود مسیر خاصی برای اقامت دائم از سوی دولت کانادا، فروش LMIA (ارزیابی تاثیر بازار کار) توسط کارفرمایان کانادایی افزایش یافته است.

فروش LMIA (ارزیابی تاثیر بازار کار) توسط کارفرمایان کانادایی یک اشتباه جدید نیست، اما اکنون به طور فزاینده ای به آخرین راه حل برای ساکنان موقت تبدیل شده است که به دنبال تمدید اقامت خود یا دریافت امتیاز اضافی برای اقامت دائم کانادا هستند.

در واقع، LMIA به یک کارفرمای کانادایی اجازه می‌دهد تا یک کارگر خارجی را استخدام کند، در صورتی که ثابت کند نمی‌تواند موقعیت شغلی خاصی را با یک مقیم یا شهروند کانادایی پس از انجام تمام تلاش‌ها پر کند.