اقتصاد کانادا ماه گذشته کمی بیشتر به سطح قبل از پاندمی نزدیک شده بود. کانادا در ماه 94000July شغل اضافه کرد که این وضیت استخدام را فقط 1.3 درصد کمتر از سطح Februrary, 2020 قرار داده است . این افزایش بیشتر از طریق کارهای تمام وقت، به ویژه در بخش های خصوصی در صنایع خدماتی ایجاد شده است. در حالی که نرخ بیکاری به 7.5 درصد کاهش یافته که با نرخ March مطابقت دارد.