گزارش جدید CIBC به تاریخ 30 آگوست 2023، نشان می دهد که هر سیاستی که با هدف محدود کردن تعداد ساکنان موقت انجام شود، بیش از آنچه تصور می شود ضروری است. این گزارش جدید نشان می‌دهد که تعداد رسمی ساکنان غیردائم (NPR) یا مقیم موقت (TRs) که برای اهداف برنامه‌ریزی توسط کانادا به آنها تکیه می‌شود، یک میلیون کمتر از تعداد واقعی ساکنان کانادا است. بنابراین تمرکز فزاینده اخیر بر افزایش قابل توجه ساکنان موقت، به ویژه دانشجویان بین المللی، و محدود کردن تعداد سالانه آنها باید فوراً بدون هیچ تاخیری اجرا شود. با توجه به شکاف بزرگ در سرشماری و برآوردهای پویاتر سه ماهه و سالانه رشد جمعیت، توسط اداره آمار کانادا تعداد ساکنان موقت در کانادا کم است. در این گزارش آمده است: «حتی اگر با یک معجزه شروع به انجام همه کارهای درست برای افزایش عرضه مسکن کنیم، سال ها طول می کشد تا این عرضه به بازار بیاید. در همین حال، تقاضا به سرعت در حال افزایش است.»