IRCC در روزهای گذشته اعلام کرد پذیرش پناهندگان و مهاجران کمپین‌های بشردوستانه طی ۳ سال آینده کاهش خواهد یافت. این سازمان در برنامه سطوح مهاجرت خود آمار تعداد پذیرش این دسته از مهاجران را اینگونه اعلام کرد که تعداد پناهجویان کمی بیش از ۷۶۰۰۰ نفر در هر یک از سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ خواهد بود، اما در سال ۲۰۲۵ به ۷۲۷۵۰ نفر کاهش می‌یاید. همین امر در مورد کمپین‌های بشردوستانه نیز صدق می‌کند که از نزدیک به ۱۶۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۳ به ۸۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.