به گفته مرکز آمار کانادا، نرخ تورم در ماه دسامبر به ۶.۳ درصد کاهش یافته. نرخ تورم سالانه در ماه نوامبر، ‌۶.۸ درصد بود. اما در مورد مواد غذایی این مرکز گفت که نرخ تورم سالانه مواد غذایی از ۱۱.۴ درصد در ماه نوامبر به ۱۱ درصد در ماه دسامبر کاهش یافته. یکی از علل اصلی کاهش نرخ تورم در ماه دسامبر، کاهش قیمت بنزین ذکر شده.