طرح سطوح مهاجرت به عنوان راهنمای تعداد مهاجرانی است که کانادا قصد دارد طی سه سال آینده از آنها استقبال کند. وزیر مهاجرت (شان فریزر) دیروز در مورد این طرح با رسانه‌ها صحبت کرد. کانادا با استقبال از بیش از ۴۰۵۰۰۰ مهاجر در سال ۲۰۲۱ رکورد تمام دوران مهاجرپذیری خود را شکسته بود و به دنبال پذیرش نزدیک به ۴۳۲۰۰۰مهاجر در سال جاری میباشد.