کانادا قرار است برنامه سطوح مهاجرتی خود را برای سال های 2024-2026 اعلام کند که در آن تعداد ساکنان دائمی جدید برای پذیرش در طبقات مختلف مهاجرت مشخص می شود. هدف این طرح تقویت اقتصاد، اتحاد مجدد خانواده ها و ایجاد پناهگاه امن برای کسانی است که از بحران های انسانی فرار می کنند. در سال 2022، کانادا رکوردشکنی 437000 مهاجر جدید را با هدف 465000 نفر برای سال 2023 پذیرفت. این اعلامیه همراه با یک استراتژی جدید برای بهبود سیستم مهاجرت، تمرکز بر ایجاد تجربه ای خوشایند، همسویی مهاجرت با نیازهای بازار کار و توسعه است. یک برنامه رشد جامع هدف این استراتژی ارتقای تجربه مشتری، هماهنگ کردن سیاست‌های مهاجرت با مهارت‌ها و نیازهای نیروی کار، و ایجاد برنامه‌های هماهنگ در تمام سطوح دولت برای حمایت از تازه واردان است.