کارمندان فدرال که به دلیل همه‌گیری کرونا دورکار بودند و از خانه کار می‌کردند، ملزم به بازگشت به محیط‌های کاری و حضور در محل کارشان شدند. با اجرای طرح بازگشت، کارمندان دولت فدرال در اتاوا و گتینو شروع به بازگشت به ساختمان‌های اداری کردند. کارمندان فدرال در بخش اصلی خدمات دولت که پیش‌ازاین به دلیل همه‌گیری کرونا دورکار بودند و از خانه کار می‌کردند، ملزم به بازگشت به محیط‌های کاری و حداقل دو تا سه روز در هفته حضور در محل کارشان شدند. ادارات فدرال تا پایان ماه مارس فرصت دارند تا طرح بازگشت به دفاتر را به طور کامل اجرا کنند.