کانادا تعدادی مجوز کار و گزینه های اقامت دائم برای حمایت از استخدام استعدادهای خارجی در حوزه فناوری ارائه می دهد. کارفرمایان فناوری کانادا همچنان با کمبود نیروی کار مواجه هستند، زیرا بخش فناوری با وجود همه‌گیری کرونا به رشد خود ادامه می‌دهد. یکی از راه های حمایت از شکاف های موجود در بازار کار، استخدام استعدادها از خارج از کشور است. کمبود کارگران واجد شرایط در کانادا موضوع اصلی درخواست اخیر شورای نوآوران کانادا از دولت فدرال برای اجرای آزمایشی ویزای جدیدی بود که به کارگران فناوری اجازه می دهد بدون پیشنهاد شغلی به کانادا بیایند. با درک اهمیت بخش فناوری برای اقتصاد، دولت های فدرال و استانی گزینه های زیادی را به کارفرمایان که به دنبال جذب استعدادهای فناوری هستند، ارائه می دهند.