برنامه کارگران خارجی موقت با هدف رسیدگی به کمبود کارگران در کانادا است. افزایش این تقاضا به علت کاهش نرخ تولد در کانادا رخ داده است.