کارت های PR را نمی توان در خارج از کانادا دوباره صادر کرد، اما اسناد مسافرتی اقامت دائم (PRTD) را می توان صادر کرد. یک مقیم دائم (PR) کانادا ممکن است مدتی کانادا را ترک کند. اگر آن شخص بخواهد برگردد، باید کارت PR خود را که وضعیت PR وی را تأیید می کند، ارائه دهد. بیشتر کارت های PR به مدت پنج سال اعتبار دارند، اگرچه برخی از آنها کمتر هم معتبر هستند. اگر کارت PR منقضی شود، این بدان معنا نیست که شخص وضعیت PR را از دست داده است. با این حال، این بدان معناست که آنها نمی توانند از کارت خود برای ورود مجدد به کانادا استفاده کنند. تنها استثنا این است که آنها با ماشین شخصی سفر کنند. یک شخص فقط می تواند برای کارت PR از داخل کانادا درخواست دهد. این بدان معناست که اگر شخصی در پایان اعتبار کارت PR خود خارج از کانادا باشد، نمی تواند برای کارت جدید درخواست دهد. در عوض آن ها این فرصت را دارند که سند مسافرتی اقامت دائم (PRTD) را درخواست دهند. در صورت تأیید PR، شخص می تواند از PRTD برای ورود مجدد به کانادا استفاده کند. PRTD معمولاً شش ماه پس از صدور اعتبار دارد و فقط یکبار قابل استفاده است. شخص به محض بازگشت به داخل کانادا، باید برای کارت PR اقدام کند.