وزیر مهاجرت کانادا در روزهای گذشته برنامه سطوح مهاجرت ۳ ساله را اعلام کرد. پس از برنامه‌های مهاجرت اقتصادی، حمایت مالی برنامه‌های مهاجرت خانواده دومین برنامه بزرگ اقامت دائم است که توسط برنامه سطوح مهاجرت تعیین شده است. تحت برنامه‌های مهاجرت خانواده، متقاضیان برای اقامت دائم توسط همسر، شریک زندگی، فرزندان یا سایر اعضای خانواده حمایت می‌شوند.