طبق آمار کانادا، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، ۹۵۷۵۰۰ شغل خالی در کانادا وجود داشت که بالاترین آمار در تاریخ این کشور است. کمبود نیروی کار قبل از پاندمى وجود داشت، اما اکنون حتی بیشتر شده است. با وجود آمار پذیرش مهاجرین که هر ساله رو به افزایش است باز هم فرصت‌های شغلی خالی وجود خواهد داشت.