این همه گیری باعث شده است که برخی از مشاغل در نوا اسکوشیا بیش از سایر مشاغل تقاضا داشته باشند. شرایط COVID-19 باعث شده است که محل کار به شدت متفاوت با وضعیت قبل از آن باشد، و برخی از بخش ها نسبت به بقیه در تعدیل نیروها به موفقیت بیشتری دست یافته اند. بسیاری از کانادایی ها در نتیجه اقدامات بهداشت عمومی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، شغل خود را از دست داده یا ساعات کاری آنها کاهش یافته است. بخش هایی که بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتند در حوزه گردشگری هستند. با این حال، سایر مشاغل شاهد افزایش تقاضا بودند. مواردی که در لینک زیر میبینید برخی از این مشاغل است، که با کد طبقه بندی مشاغل ملی (NOC) فهرست شده اند.