اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) یک ابزار اتوماسیون را برای سرعت بخشیدن به فرآیند مجوزهای کار تحت برنامه تجربه بین‌المللی کانادا (IEC) راه اندازی کرد. هدف این سیستم جدید کاهش زمان انتظار و بهبود تجربه مهاجرت برای جوانان بین المللی در کانادا است. ابزار جدید برنامه‌ها را بر اساس پیچیدگی و تأیید واجد شرایط بودن برای برنامه‌های معمول، دسته بندی می‌کند. این امر با تصمیم گیری سریعتر برای برخی از متقاضیان کارایی را افزایش می دهد. عملکرد تریاژ مجوز کار IEC بیشتر وظایف اداری و تکراری مربوط به مرتب سازی برنامه ها و تصمیم گیری نهایی را بر عهده می گیرد. این ابزار برنامه ها را با استفاده از پارامترهای توسعه یافته توسط افسران IRCC با تجربه، بر اساس معیارهای قانونی و نظارتی برنامه، تریاژ می کند. فایل‌ها سپس برای پردازش بیشتر بر اساس تخصص افسر و قابلیت‌های اداری به افسران هدایت می‌شوند. تابع واجد شرایط بودن ابزار، برنامه های معمول یا ساده ای را که برای پردازش ساده ارسال می شوند، شناسایی می کند. سپس پرونده برای یک افسر ارسال می شود تا مشخص شود که آیا متقاضی در کانادا قابل پذیرش است یا خیر و تصمیم نهایی را اتخاذ کند. فقط یک افسر IRCC می تواند درخواست را رد کند. تصمیم‌گیری نهایی برعهده افسر است.