شرکت Henley & Partners بر اساس داده‌‌های انجمن بین ‌المللی حمل ‌و نقل هوایی (ITATA)، ۱۹۹ پاسپورت جهان را بر اساس تعداد مقاصدی که دارندگان آنها می‌‌توانند بدون ویزا به آنجا سفر کنند، رتبه بندی کرده است. بر این اساس ژاپن با ۱۹۳ مقصد بدون ویزا برای پنجمین سال متوالی قوی‌ترین پاسپورت جهان را دارد و کانادا نیز در بین ۱۰ پاسپورت برتر این فهرست قرار گرفته است (رتبه هفتم، ۱۸۵ مقصد بدون ویزا).