وزیر مهاجرت کانادا تایید کرد که اداره مهاجرت در مسیر عادی سازی قرعه کشی‌های اکسپرس انتری در اوایل ماه جاری است. IRCC همچنین متعهد شد که استاندارد خدمات اکسپرس انتری را به شش ماه پس از انجام قرعه‌کشی برنامه‌ها بازگرداند.