چنانچه پناهجوی ایرانی در کانادا هستید و بین ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱ و ۱۹ دسامبر ۲۰۲۲ رأی منفی از سوی هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا یا دادگاه فدرال و یا رأی نهایی منفی برای درخواست « ارزیابی خطر پیش از اخراج» (pre-removal risk assessment) از سوی اداره مهاجرت دریافت کرده‌اید، اکنون می‌توانید بدون اینکه لازم باشد ۱۲ ماه صبر کنید، سریعاً برای ارزیابی خطر پیش از اخراج (PRRA) درخواست دهید. آژانس خدمات مرزی کانادا به افراد واجد شرایط از ایران توصیه می‌کند که اگر در حال حاضر تحت حکم اخراج هستند، برای (PRRA) درخواست دهند.