افسر بودجه پارلمان (PBO) در گزارشی جدید می گوید که دولت فدرال «بیش از اندازه کافی» کارمند دارد تا درخواست های مهاجران اقتصادی را به موقع بررسی کند. وی می‌گوید بر اساس تحلیل‌هایشان، انتظار می‌رود سطح فعلی کارمندان آژانس مهاجرت بیش از تعداد مورد لزوم برای بررسی درخواست‌های مهاجرت برای اهداف مهاجرتی ۵ سال آینده باشد. در گزارشی که منتشر شد، PBO هزینه بررسی درخواست‌های مهاجرت اقتصادی از طریق سیستم اExpress Entry را برای پنج سال مالی تحلیل کرد. برای سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳، آژانس %۶۵ کارمند اضافه نسبت به آنچه قرار است در موعد مقرر انجام شود، در اختیار دارد. هدف دولت فدرال این است که ۸۰ درصد پرونده‌ها را در شش ماه بررسی کند.