دور جدید دعوتنامه های ویزای تعطیلات کاری برای هفته منتهی به 18 آگوست از 1262 متقاضی دعوت کرد تا برای مجوزهای کار آزاد تحت تجربه بین المللی کانادا (IEC) درخواست دهند. در مجموع 1394 دعوت نامه برای درخواست (ITAs) تحت هر سه دسته IEC 2023 در این هفته صادر شده است. از زمان شروع سال ۲۰۲۳ تجربه بین‌المللی کانادا (IEC) در ژانویه ۲۰۲۳، مجموعاً ۹۷۳۷۴ دعوت‌نامه برای مجوزهای کار آزاد تحت دسته ویزای تعطیلات کاری توسط کانادا صادر شده است.