در دور جدید دعوتنامه‌های تجربه بین‌المللی کانادا، بیش از ۱۶۰۰ دعوتنامه برای درخواست مجوز کار ارسال شده که ۱۴۲۴ نفر آن‌ها در دسته ویزای تعطیلات کاری IEC قرار داشتند. تخمینِ کانادا از تعداد کل مجوزهای کاری که در سال ۲۰۲۳ و تحت این برنامه ارسال می‌کند، ۹۰ هزار ورک پرمیت برای هر سه دسته است.