اداره مهاجرت و شهروندی کانادا (IRCC) در آخرین قرعه کشی اکسپرس انتری در سال 2023، نامزدهای بیشتری را دعوت کرده است. در 15 آگوست، اداره مهاجرت 4300 دعوت نامه برای درخواست (ITAs) برای داوطلبان در قرعه کشی اکسپرس انتری تمام برنامه صادر کرد. حداقل امتیاز رتبه بندی جامع (CRS) 496 بود.