گردشگران باید توجه داشته باشند که محکومیت کیفری قبلی مي تواند آنها را برای ورود به کانادا غیرمجاز كند. هنگام رسیدن به مرز ، یک افسر آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) محكوميت را با معادل قانونی آن در کانادا مقایسه می کند. در عین حال افرادي كه شرایط مجاز شدن براي ورود داشته باشند، مي توانند از يكی از گزينه های زير استفاده كنند: مجوز اقامت موقت – Temporary Resident Permit (TRP) نوسازی/ پرداخت غرامت نامه حقوقی توسط وکیل