انتاریو روز شنبه ۶ می ۲۰۲۳، تاج‌گذاری پادشاه چارلز سوم و ملکه کامیلا را جشن می‌گیرد. این رویداد تاریخی، اولین تاج‌گذاری رئیس کشور کانادا در هفت دهه گذشته است.