با مقایسه تعداد مهاجرین به کانادا، در سه ماهه نخست ۲۰۲۳ با سه ماه اول ۲۰۲۲، شاهد رشد مهاجرت در سال جاری هستیم. اگر این روند ادامه یابد، کانادا رکورد بیش از ۵۸۰ هزار مهاجر جدید را می‌زند و این تخمین، ۲۵ درصد بیشتر از هدف IRCC در سال ۲۰۲۳ خواهد بود.