متقاضیان کانادا اغلب دعوتنامه های قرعه کشی اکسپرس انتری را با اهداف مهاجرتی سالانه اشتباه می گیرند و تصور می کنند که IRCC هیچ دور دیگری از دعوت نامه را برگزار نخواهد کرد زیرا سهمیه سالانه به دست آمده است. با این حال، دعوت نامه های اکسپرس انتری و برنامه سالانه سطح مهاجرت اینگونه عمل نمی کنند. اهداف سالانه با تعداد دعوتنامه های صادر شده در یک سال خاص برابر نیست. کانادا بر اساس برنامه سطوح مهاجرتی جدید برای سال های 2024-2027، در نظر دارد از 110770 مقیم دائم جدید (PR) از طریق سیستم اکسپرس انتری استقبال کند. اما این بدان معنا نیست که IRCC تنها 110770 دعوت نامه برای درخواست در سال 2024 ارسال خواهد کرد. اهداف مهاجرتی سالانه تعیین شده توسط کانادا برای تعداد ساکنین دائمی جدید است که اقامت دائم خود را در هر بخش ورودی کانادا فعال می کنند، نه فقط آنهایی که مورد تایید قرار گرفته اند.