در روز گذشته وزیر مهاجرت (شان فریزر) اعلام کرد: کانادا قصد دارد در سال ۲۰۲۳ از ۴۶۵۰۰۰ مهاجر جدید استقبال کند, این هدف به ۴۸۵۰۰۰ مهاجر جدید در سال ۲۰۲۴ افزایش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۵ به ۵۰۰۰۰۰ مهاجر جدید افزایش خواهد یافت. او افزایش تعداد پذیرش در Express entry، PNP PGP و همچنین کاهش تعداد در پذیرش پناهجویان را طی این برنامه ۳ ساله اعلام کرد.