بخش عملیات، برنامه ریزی و عملکرد سازمان مهاجرت توصیه می کند که IRCC در مجموع ۲۸۵۰۰۰ درخواست و ۳۰۰۰۰۰ شهروند جدید را تا ۳۱ مارس ۲۰۲۳ پردازش کند. این تعداد افزایش قابل توجهی نسبت به سال ۲۰۲۱ -۲۰۲۲ داشته و حتی از تعداد درخواست‌های پیش از همه گیری (سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰) فراتر رفته است، در آن زمان که ۲۵۳۰۰۰ پرونده شهروندی بررسی شد.