اداره مهاجرت کانادا (IRCC) از ۱۵۰۰ کاندید اکسپرس‌انتری برای درخواست اقامت دائم دعوت کرده است. قبلا امتیاز پایه سیستم رتبه‌بندی جامع (CRS) ۵۵۷ بود که اکنون به ۵۰۰ کاهش پیدا کرده است.