بنا بر گزارش مرکز آمار کانادا، کارکنان زن دانشگاه‌ها بیشترین دستاوردهای خود را به‌عنوان دانشگاهیان تمام‌وقت در ۲۰ سال گذشته داشته‌اند.زنان استادیار در سال تحصیلی ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ تقریباً به برابری جنسیتی دست یافتند و در سال ۲۰۲۱، ۵۱ درصد از استادیاران کانادا را زنان تشکیل می‌دادند. زنان همچنین اکنون نقش‌های بیشتری را به‌عنوان رئیس دانشگاه‌های کانادا برعهده می‌گیرند. که در مقایسه سال ۱۹۷۲ – ۱۹۷۱ با ۲۰۲۲ – ۲۰۲۱ از ۳٫۹ درصد به ۴۵٫۳ درصد افزایش‌یافته است.