کانادا از 23000 پناهنده افغان بین 2001 تا June 2021 استقبال کرده است و در برنامه های جدیدش به دنبال استقبال از 20000 نفر دیگر هم میباشد. با به کنترل گرفتن افغانستان توسط طالبان، دولت کانادا برنامه های متعددی را برای کمک به مهاجرت افغان ها به کانادا آغاز کرده است و برای افغان هایی که به سربازان کانادایی کمک کردند برنامه ویژه مهاجرتی ایجاد کرده است. اين تحولات اخير در افغانستان بدون شك يكى ار محور هاى كمپين هاى انتخاباتى كانادا در ماه آينده خواهد بود.