کانادا در حال معرفی جریان های مهاجرتی جدید برای اوکراینی هایی است که می خواهند به طور دائم یا موقت به کانادا مهاجرت کنند. کانادا با حدود 1.4 میلیون نفر از لحاظ پراکندگی جمعیت اوکراینی دارای سومین رتبه در جهان است. به این ترتیب، به دنبال انجام وظیفه خود برای کمک به بیشترین تعداد ممکن از اوکراینی ها است. اوکراینی هایی که می خواهند به طور موقت به کانادا بیایند، می توانند مجوز کانادا-اوکراین برای سفر اضطراری را دریافت کنند. محدودیتی در تعداد اوکراینی هایی که مایل به درخواست هستند وجود نخواهد داشت. در انتظار بررسی پیشینه و غربالگری های امنیتی، آنها می توانند اقامت خود را در کانادا حداقل دو سال تمدید کنند. اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) در نظر دارد تا این مسیرهای گسترده را در عرض دو هفته برای درخواست باز کند.