گزارش آمار نشان داد اقتصاد کانادا در میان رشد جمعیت قوی، ۳۵۰۰۰ فرصت شغلی در ماه مارس ایجاد کرده و نرخ بیکاری را برای چهارمین ماه متوالی روی ٪۵ ثابت نگه داشته است. دستمزدها نیز به رشد خود ادامه داده و میانگین دستمزد، ساعتی ٪۵.۳ نسبت به سال گذشته در ماه مارس افزایش یافته است. آمار کانادا نشان می‌دهد کسانی که بیکار هستند کمتر احتمال داشته برای مدت طولانی بیکار بمانند.